Notă

S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Bld. Aviatorilor Nr.92
Bucureşti - Sector 1, România

Nr. înreg. ORC J40/17060/07.10.2008; CUI RO24566377

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009; Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul CNVM

Capital social subscris şi vărsat 6.000.000 RON

Nr. Registru General ANSPDCP: 0017716

Tel: +40 372 269 999
Fax: +40 372 870 995
Mail: office@erste-am.ro
Web: www.ersteassetmanagement.ro

Consiliul de Supraveghere SAI ERSTE Asset Management SA
Heinz BEDNAR - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere

Andrew GERBER – Vice-preşedinte al Consiliului de Supraveghere

Winfried BUCHBAUER - membru al Consiliului de Supraveghere

Maria-Magdalena SĂNDULESCU - membru al Consiliului de Supraveghere

 

Directoratul şi Conducerea SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş NEACŞU - Preşedinte al Directoratului/Director General

Valentina BEREVOIANU - Director Executiv Financiar

A.J.A. JANMAAT - membru al Directoratului

Control intern: Alina PICA

 

Acţionariat S.A.I. Erste Asset Management S.A.România:

ERSTE Asset Management GmbH deţine 99.99996% din capitalul social al societăţii

ERSTE Bank Beteiligungen GmbH deţine 0.00003% odin capitalul social al societăţii.

 

Consultaţi Actul Constitutiv al SAI ERSTE Asset Management SA

 

Erste Asset Management GmbH

Sediul companiei şi adresa poştală:

A-1100 Viena, Am Belvedere 1

Tel: +43 (0)50 100 19960

Fax: +43 (0)50 100 19960

E-mail: office@erste-am.com

Internet: www.erste-am.com

Tribunalul Registrului Comerţului: Tribunalul comercial Viena

Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: FN 102018b

Sediul în: comunitatea politică Viena

Cod de înregistrare fiscală (număr UID): ATU 15355700

DVR: 0468703

Cod bancar: 76263

Obiect de activitate:

- Administrarea de fonduri de investiţii în conformitate cu Legea austriacă a fondurilor de investiţii (InvFG 2011), varianta în vigoare. - Instituţie de credit conform art. 1 alin.1 teza 13 din Legea austriacă privind sistemul bancar (BWG) (operaţiuni de investiţii).

- Consultanţă de investiţii pe marginea instrumentelor financiare (art. 3 alin. 2 teza 1 din Legea austriacă privind supravegherea titlurilor de valoare - WAG 2007),

- Administrarea de portofolii prin intermediul administrării portofoliilor pe bază de clienţi individuali (art. 3 alin. 2 teza 2 WAG 2007)

Autoritatea de supraveghere:
Autoritatea austriacă de supraveghere a pieţei financiare (FMA)

Divizia Supraveghere titluri de valoare
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Viena

Website: www.fma.gv.at

Apartenenţa la o structură camerală:

Camera Economică

Divizia federală bănci şi bancheri

Directori:

Heinz BEDNAR

Winfried BUCHBAUER

Christian SCHÖN

Consiliul de administraţie:

Rudolf SAGMEISTER
(preşedinte)

Thomas SCHAUFLER
(vicepreşedinte)

Thomas PÖLL
(membru)

Herbert STEINDORFER 
(membru)

Franz KISSER
(membru)

Comisari de stat:

Caroline HABERFELLNER

Philipp VISKI-HANKA
(comisar de stat adjunct)

Asociaţi:

 

Acţionar ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.:

Acţionar Erste Asset Management GmbH

Status ianuarie 2016

Calitatea de membru:

În calitate de membră a "Uniunii Societăţilor de Investiţii din Austria" (VÖIG), societatea Erste Asset Management GmbH se supune codului de conduită al industriei fondurilor de investiţii 2012 („Code of conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012“)

Conţinutul principal al website-ului:

- Prezentarea societăţii Erste Asset Management Fonds şi a întregului grup de investiţii al Erste Asset Management GmbH

- Informaţii şi linkuri către produsele (financiare) (în special fonduri de investiţii), serviciile şi alte aplicaţii oferite de Erste Asset Management GmbH şi de grupul ERSTE.

- Informaţii cu privire la fonduri de investiţii, titluri de valoare, pieţe de capital şi plasamente.

Implementarea tehnică a website-ului:

În colaborare cu S IT Solutions

Status: 
ianuarie 2016

Indicaţii de natură juridică:

Erste Asset Management GmbH îşi asumă răspunderea privind conţinutul acestui site. Societatea Erste Asset Management GmbH verifică şi actualizează permanent informaţiile publicate pe website-ul său şi se ocupă cu maximă atenţie de culegerea datelor. Cu toate acestea, Erste Asset Management GmbH nu poate prelua niciun fel de răspundere sau garanţie în ceea ce priveşte actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau disponibilitatea permanentă a informaţiilor puse la dispoziţie sau a surselor de informaţii.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate celelalte website-uri la care se face trimitere prin link-uri. Societatea Erste Asset Management GmbH nu răspunde de conţinutul paginilor de internet la care se ajunge prin intermediul acestor link-uri.

Erste Asset Management GmbH îşi rezervă dreptul de a opera în orice moment modificări sau completări aduse informaţiilor puse la dispoziţie.

Conţinuturile website-urilor ale Erste Asset Management GmbH sunt destinate exclusiv pentru informare şi nu constituie nicidecum o ofertă ori o recomandare de achiziţie sau vânzare. Ele nu au rolul de a înlocui o consiliere individuală de investiţii sau o altă formă de consultanţă. Orice plasament ar trebui să aibă loc numai după o discuţie de consiliere.

Nivelurile de performanţă din trecut nu permit formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii sau a unui portofoliu.

Performanţa fondurilor de investiţii este calculată de Erste Asset Management GmbH în baza metodei OeKB. Taxele de emisiune şi de răscumpărare nu se iau în considerare. Evoluţia valorii în procente (fără taxe), cu luarea în considerare a reinvestirii veniturilor distribuite.

Conţinutul şi structura paginilor de internet ale Erste Asset Management GmbH sunt protejate din perspectiva drepturilor de autor. Multiplicarea informaţiilor sau a datelor, în special utilizarea unor texte, fragmente de text sau a unor materiale foto necesită acordul prealabil al Erste Asset Management GmbH.

Societatea Erste Asset Management GmbH nu răspunde în niciun caz pentru pierderi sau daune de orice natură (inclusiv daune indirecte sau ulterioare ori profit pierdut), care ar putea surveni datorită sau în urma accesului la paginile de internet ale Erste Asset Management GmbH, a consultării, utilizării sau chestionării conţinuturilor acestora, a link-urilor către paginile de internet sau URL-urile altor operatori sau a indisponibilităţii paginilor de internet ale Erste Asset Management GmbH. Acestea se aplică şi atunci când societatea Erste Asset Management GmbH a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Limbi:

Puteţi comunica cu noi în următoarele limbi: germană şi engleză

E-mailuri:

Atragem atenţia asupra faptului că e-mailurile transmise către noi sunt verificate numai în timpul programului de lucru.

 

Disclaimer:

Acesta este un material publicitar. 

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA.

SAI ERSTE Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA

Cu excepţia situaţiilor în care se indică în mod expres contrariul, toate datele referitoare la fondurile ESPA distribuite în Romania sunt furnizate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. şi ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană şi în limba engleză. Prospectul fondului (şi toate modificările ulterioare) a fost publicat în Jurnalul oficial al publicaţiei Wiener Zeitung în conformitate cu prevederile stabilite în Legea privind fondurile de investiţii (InvFG 2011) şi sunt disponibile gratuit împreună cu Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI), la sediul Societăţii de Administrare a Investiţiilor, precum şi la sediul central al depozitarului. Informaţiile privind data exactă a ultimei actualizări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor, precum şi locaţiile unde pot fi obţinute documentele necesare pot fi consultate pe site-ul web al Societăţii de Administrare a Investiţiilor, www.erste-am.com.

Acest document oferă informaţii suplimentare pentru investitori şi are ca sursă datele aflate la dispoziţia angajaţilor responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc. Performanţa anterioară a unui fond nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, în plus faţă de oportunităţile prezentate, investiţiile în instrumente financiare implică şi riscuri. Valoarea unităţilor de fond precum şi randamentul investiţiei poate fluctua în timp. Volatilitatea cursului de schimb poate de asemenea avea efect pozitiv sau negativ asupra valorii unei investiţii. În consecinţă, la răscumpărarea unităţilor deţinute puteţi primi mai puţini bani decât aţi investit iniţial. Este recomandabil ca anterior formulării unei decizii privind oportunitatea investiţiei, persoanele care intenţionează să subscrie unităţi de fond să citească prospectul(ele) actualizat(e), acordând o atenţie deosebită aspectelor referitoare la riscuri.

Vă rugăm să consultaţi informaţiile prezentate în prospect referitor la restricţiile aplicabile distribuirii de unităţi de fond către cetăţeni americani. Societatea de Administrare a Investiţiilor nu poate fi trasă la răspundere pentru greşeli de redactare şi erori.

ASPECTE JURIDICE PRIVIND DISTRIBUIREA de unităţi emise de fonduri de investiţii din afara Statelor Unite către investitori din Statele Unite

Restricţii aplicabile distribuirii de unităţi de fond

Unităţile emise de acest Fond de investiţii pot face obiectul unei oferte publice de vânzare sau pot fi distribuite doar în ţările în care aceste operaţiuni sunt permise. În consecinţă, acest prospect reprezintă o ofertă pentru subscrierea de unităţi de fond doar în cazul în care Societatea de Administrare a Investiţiei sau reprezentanţii acesteia au solicitat autorizările necesare din partea autorităţilor de supraveghere locale, iar aceste autorizări au fost acordate.

Unităţile de fond nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind valorile mobiliare emisă în Statele Unite în 1933, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare "Legea privind valorile mobiliare din 1933") sau al reglementărilor privind valorile mobiliare emise de către un stat sau orice altă entitate publică din Statele Unite ale Americii sau din teritoriile sau posesiunile acesteia sau din alte spaţii aflate sub suveranitatea SUA, inclusiv din Comunitatea Puerto Rico (denumite în continuare împreună "Statele Unite").

Unităţile de fond nu pot face obiectul unei oferte publice de vânzare, nu pot fi distribuite sau transferate în niciun alt mod în Statele Unite. Unităţile de fond pot face obiectul ofertelor publice de vânzare şi pot fi distribuite în baza unei derogări de la prevederile privind obligativitatea înregistrării, în temeiul Regulamentului S din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Nici Societatea de Administrare a Investiţiilor nici Fondul de investiţii nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind societăţile de investiţii financiare emisă în Statele Unite în 1940, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor legi federale din Statele Unite. În consecinţă, unităţile de fond nu vor face obiectul ofertelor publice de vânzare şi nici nu vor fi distribuite în Statele Unite către sau în contul cetăţenilor americani (în sensul definiţiei stabilite în aplicarea legilor federale din Statele Unite care guvernează valorile mobiliare, mărfurile şi aspectele fiscale, inclusiv Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Transferurile ulterioare de unităţi de fond către Statele Unite sau către cetăţeni americani sunt interzise.

Unităţile de fond nu sunt admise la tranzacţionare de Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din Statele Unite (Securities and Exchange Commission) (denumită în continuare "SEC") sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite; nu au existat solicitări de admitere la tranzacţionare respinse de SEC sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite iar în plus, nici SEC nici altă autoritate de supraveghere din Statele Unite nu a emis comunicate cu privire la corectitudinea şi adecvarea acestui prospect sau la avantajele oferite de investiţia în unităţile acestui fond. Comisia pentru tranzacţionarea contractelor futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) nu a analizat şi nici nu a aprobat acest document sau alte materiale publicitare aparţinând Societăţii de Administrare a Investiţiilor sau Fondului de investiţii.

Niciuna dintre părţile implicate nu este autorizată să furnizeze informaţii sau să ofere garanţii care nu sunt prezentate în prospect sau în documentele menţionate în prospect. Toate aceste documente sunt disponibile la sediul Societăţii de Administrare a Investiţiilor.

Publicarea acestui prospect în Statele Unite este interzisă.

Investitorii care se află pe lista de Persoane restricţionate stabilită în aplicarea Regulamentului nr. 2790 al Asociaţiei Naţionale a Dealer-ilor de Valori Mobiliare din Statele Unite (NASD 2790) vor raporta imediat orice investiţie în fondurile oferite de Societatea de Administrare a Investiţiilor.